Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
НазваниеПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
страница3/6
Дата конвертации15.01.2013
Размер137.08 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

Лабораторна робота
№ 15. Будова голонасінних рослин. 7 Тема 4. Покритонасінні
Загальна характеристика. Класифiкація покритонасінних. Характеристика класів і окремих родин.
Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини. Учень:
називає:
- класи та основні родини покритонасінних рослин;
- загальні ознаки класів Однодольні і Дводольні;
наводить приклади:
- рослин, що зростають на території України і в найближчому оточенні;
- рідкісних рослин, які потребують охорони;
- лікарських та отруйних рослин;
- декоративних рослин;
- сортів культурних рослин;
- використання рослин людиною;
розпізнає:
- види рослин свого регіону, рослини вивчених класів і родин;
- пристосування до умов місцезростання, що відображені в їхній будові;
пояснює:
- потребу в охороні окремих видів;
- значення рослин у житті людини;
- значення рослин у природі;
порівнює:
- будову рослин різних класів та родин;
- пристосування рослин до різних умов середовища;
- практичну цінність різних видів рослин;
спостерігає та описує:
- розвиток покритонасінних рослин;
застосовує знання:
- про умови життя дикорослих рослин для обґрунтування заходів їх охорони;
- про будову рослин для їх визначення;
- для озеленення місцевості, житлових та службових примiщень;
дотримується правил:
- поведінки в природі;
- вирощування культурних рослин;
робить висновок:
- про значення покритонасінних у природі та в житті людини, про необхідність їх охорони. Демонстрування живих об'єктів, гербарних зразків.
Практичні роботи
№ 2. Визначення рослин класу Дводольні.
№ 3. Визначення рослин класу Однодольні.
№ 4. Розпізнавання видів кімнатних рослин. 4 Тема 1. Гриби
Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування. Значення грибів у природі і в житті людини. Учень:
називає:
- загальні ознаки царства Гриби;
- паразитарних, цвілевих, шапкових грибів;
- найпоширеніших видів грибів свого регіону;
- використання грибів людиною;
характеризує:
- будову гриба;
- основні групи грибів за їх способом живлення;
- живлення, розмноження, ріст і розвиток грибів;
- пристосування грибів до умов середовища;
пояснює:
- взаємозв'язок грибів і вищих рослин;
- значення штучного вирощування грибів;
порівнює:
- плодові тіла їстівних та отруйних грибів;
застосовує знання:
- для обґрунтування прийомів зберігання продуктів харчування;
- у профілактиці захворювань рослин, тварин і людини, що спричиняються грибами;
дотримується правил:
- збирання та зберігання грибів;
- профілактики отруєння грибами;
робить висновок:
- про значення грибів у природі та в житті людини. Демонстрування їстівних, отруйних, цвілевих, паразитарних грибів;
Лабораторні роботи
№ 16. Будова нижчих грибів.
№ 17. Будова вищих грибів. 1 Тема 2. Лишайники
Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів.
Значення лишайників у природі й у житті людини. Учень:
наводить приклади:
- найпоширеніших видів лишайників свого регіону;
характеризує:
- будову лишайника як симбіотичного організму;
- живлення, розмноження, ріст і розвиток лишайників;
- пристосування лишайників до умов середовища;
порівнює:
- гриби і рослини, лишайники;
робить висновок:
-про значення лишайників у природі та в житті людини. Демонстрування накипних, листуватих і кущистих лишайників. 3 Тема 1. Бактерії Загальна характеристика бактерій.
Різноманітність.
Значення у природі й у житті людини. Учень:
називає:
- загальні ознаки бактерій;
- середовища життя бактерій;
наводить приклади:
- взаємозв'язків бактерій та інших організмів;
- бактерій, які спричинюють захворювання рослин, тварин, людини;
- бактерій, які використовуються людиною в господарстві;
характеризує:
- роль бактерій у природі й у житті людини;
порівнює:
- життєдіяльність бактерій;
застосовує знання для:
- обґрунтування способів зберігання продуктів харчування;
- профілактики захворювань, що спричиняються хвороботворними бактеріями;
дотримується правил:
- особистої гігієни і гігієни в колективі;
робить висновок:
- про роль бактерій у природі та в житті людини. Демонстрування дослідів, що дозволяють виявити роль бактерій (скисання молока тощо). 6 Тема 1. Організми і середовище існування Середовище існування та його чинники. Розселення рослин у природі.
Екологічні групи рослин.
Життєві форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах.
Охорона природи. Учень:
називає:
- середовища існування рослин;
- основні життєві форми рослин (дерева, кущі, трави);
- основні екологічні групи рослин;
- основні типи рослинних угруповань;
- рідкісні рослини свого регіону;
наводить приклади:
- пристосування рослин до середовища існування;
- взаємозв'язків рослин між собою, з іншими організмами та неживою природою;
розпізнає:
- дерев'янисті та трав'янисті рослини;
характеризує:
- адаптивне значення різних життєвих форм та екологічних груп рослин;
спостерігає та описує:
- життя природних екосистем;
- життя організмів у акваріумі;
пояснює:
- природоохоронну діяльність людини, що має на меті збереження природного біорізноманіття;
застосовує знання:
- про життєдіяльність рослин, вплив чинників середовища на організм для обґрунтування заходів з охорони видів рослин і рослинних угруповань;
дотримується правил:
- поведінки у природі;
робить висновок:
- про будову організмів як результат їх пристосування до умов середовища;
- про необхідність охорони рослин та рослинних угруповань. Демонстрування дослідів, що дозволяють виявити вплив середовища існування на організми.

Екскурсії:
1. Природа рідного краю.
2. Ознайомлення з сезонними явищами в житті рослин.
3. Розпізнавання рослин за особливостями будови вегетативних органів.
4. Пристосування рослин до життя в екосистемі (на прикладі будь-якої екосистеми своєї місцевості).


Практичні завдання:
Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин у природі, на дослідній ділянці, у полі, догляд за рослинами, виявлення ушкоджень рослин тваринами, грибами, впливу людини на рослини, участь у заходах з охорони природи.
Складання гербарію бур'янових і кормових рослин. Розпізнавання найпоширеніших бур'янів, кормових і лікарських рослин.
Проведення дослідів і спостережень: розмноження картоплі різними способами (вічками, живцями, верхівками бульб, паростками), вплив підгортання на розвиток бульб і урожай картоплі; з'ясування впливу прищеплення пагонів на плодоносність огірків та інших рослин; з'ясування впливу пасинкування на врожай і строки дозрівання плодів помідорів.
Висаджування і вирощування рослин на схилах, пустищах, закладання розсадників декоративних рослин. Вирощування рідкісних рослин.

8-й клас
(70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год - резервні)

К-ть г-н Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів 2 ВСТУП
Тваринний світ складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація. Роль тварин у житті людини. Учень:
називає:
- царства живої природи;
- ознаки живих організмів;
- ознаки, що відрізняють тварин від рослин, грибів та бактерій;
- основні систематичні категорії царства Тварини;
наводить приклади:
- представників царства Тварини;
- значення тварин у природі та житті людини;
розпізнає:
- представників різних царств організмів;
наводить приклади:
- тварин свого регіону;
робить висновок:
- про значення тварин у житті людини. 6 Тема 1. Будова і життєдіяльність тварин
Основні процеси життєдіяльності тварини. Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Середовища існування тварин. Поведінка тварин.
Різноманітність способів життя тварин. Зв'язки тварин з іншими компонентами екосистем. Учень:
називає:
- ознаки тваринної клітини;
- органи і системи органів;
- функції тварин (подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток);
- середовища існування тварин;
- розмноження як основа існування тварин;
наводить приклади:
- способів живлення тварин;
- видів руху тварин;
- способів дихання тварин;
- проявів поведінки відомих йому тварин;
- взаємозв'язків рослин та тварин;
порівнює:
- будову клітин рослин і тварин;
- типи живлення: автотрофний і гетеротрофний;
- прояви життєдіяльності тварин;
характеризує:
- залежність життєдіяльності тварин від способу життя;
- прояви подразливості у різних тварин;
спостерігає та описує:
- поведінку тварин;
робить висновок:
- про значення тварин в екосистемах;
- про особливості організації організму тварин. Демонстрування: опудал, вологих препаратів, зображень різноманітних тварин; проявів поведінки тварин.
Лабораторна робота
№ 1. Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин. 3 Тема 1. Найпростіші
Загальна характеристика та різноманітність найпростiших - мешканців прісних водойм (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій тощо). Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини. Учень:
називає:
- загальні ознаки підцарства Найпростіші;
- середовища існування найпростіших;
наводить приклади:
- найпоширеніших представників найпростіших;
- найпростіших - паразитів людини та тварин;
розпізнає:
- деяких найпростіших на малюнках та мікропрепаратах;
порівнює:
- будову і процеси життєдіяльності одноклітинних рослин і тварин;
характеризує:
- пристосування найпростіших тварин до середовищ життя;
- прояви життєдіяльності найпростіших (живлення, дихання, подразливість, розмноження тощо);
- засоби профілактики захворювань, які спричинюються найпростішими;
спостерігає та описує:
- прояви життєдіяльності найпростіших;
застосовує знання:
- для дотримання правил особистої гігієни, що захищають від зараження паразитичними найпростішими;
дотримується правил:
- роботи з мікроскопом;
робить висновок:
- про значення найпростіших у екосистемах. Демонстрування постійних мікропрепаратів одноклітинних тварин.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів К.: Перун, 2005
Методичні рекомендації щодо вивчення предмета "Основи здоров'я" у 2009/10 навчальному році
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconУроку Кількість
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів icon* Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПідручник для загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано
Минулого року ви почали вивчати курс «Художня культура», який продовжив ваше знайомство з чарівним світом мистецтва
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів icon затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Українська мова 6 клас Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів icon«Підручники х посібники» до зовнішнього оцінювання
У посібнику подані тестові завдання з української мови для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X-XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconЛ. В. Климова худ ®ж ня культура л. В. Климова худфжня культура підручник для загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Київ Літера 2009
Працівники Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, які є відповідальними за підготовку...
Разместите кнопку на своём сайте:
txt.rushkolnik.ruБаза данных защищена авторским правом ©txt.rushkolnik.ru 2012
обратиться к администрации
txt.rushkolnik.ru
Главная страница